Transfer Pricing interne verrekenprijzen

Transfer Pricing Interne Verrekenprijzen

Transfer Pricing (interne verrekenprijzen) zijn de gehanteerde prijzen voor diensten, goederen of rechten die gelieerde ondernemingen (bijv. een moeder-dochteronderneming of meerdere vestigingen) aan elkaar leveren. De Nederlandse vertaling van Transfer Pricing is “het hanteren van interne verrekenprijzen”, echter wordt doorgaans ook in Nederland de term “Transfer Pricing” gebruikt.
 

Voordelen Transfer Pricing

Door het toepassen van een optimaal Transfer Pricing beleid, worden kosten, winsten en risico’s binnen een groep gelieerde ondernemingen dusdanig verdeeld dat er fiscaal voordeel wordt behaald. Bovendien wordt hiermee het risico verminderd op naheffingen en boetes van de lokale belastingautoriteiten.
 

Transfer Pricing internationaal fiscaal aantrekkelijk

Wanneer ondernemingen beschikken over internationale vestigingen in landen waar aanzienlijk lagere belastingtarieven gelden, is het uiteraard in de basis voordelig om de vestiging in het land waar lage belastingen gelden zoveel mogelijk winst toe te rekenen, en de vestiging gevestigd in het land waar hoge belastingen gelden een zo laag mogelijke winst. Echter zijn er wel een aantal zeer belangrijke factoren, waarmee rekening gehouden dient te worden, welke hieronder nader zullen worden toegelicht.
 

Arm’s length beginsel

Het Arm’s length beginsel is een internationaal gehanteerde regel waardoor ondernemingen binnen een zelfde groep, te allen tijde “zakelijke prijzen” met elkaar dienen overeen te komen. Dit betekend dat de totstandkoming van overeengekomen prijzen tussen een vennootschap en haar dochteronderneming logisch en goed onderbouwd dient te zijn, waarbij beide partijen trachten voordeel te behalen en geen van beide partijen ten voordele van de andere mag handelen. Dit principe wordt het “Arm’s Length beginsel” genoemd. en gold zelfs al voordat dit expliciet in de Nederlandse wet werd opgenomen.
 

OESO Transfer Pricing richtlijnen

De OESO Transfer Pricing richtlijnen (ook wel de OECD Transfer Pricing Guidelines genoemd) is zo’n beetje de “Bijbel” waarin staat beschreven hoe het “Arms Length beginsel” dient te worden toegepast, alsmede “Transfer Pricing Guidelines” . Deze guidelines worden telkens om de zoveel jaar ge-üpdate. In de praktijk worden de OESO richtlijnen zelfs door de “Hoge Raad” als zeer belangrijke rechtsbron gezien, ondank dat deze niet rechtstreeks van toepassing zijn op onze “Wet”. Dus wanneer bij het opzetten van een Transfer Pricing methodiek de OESO richtlijnen in acht worden genomen, kan hiermee de correcte documentatie en onderbouwing eerder worden bereikt. Dit geldt niet alleen voor de bepaling van de Nederlandse winst maar ook vele andere landen hebben zich in meer of mindere mate geconformeerd aan de OECD Transfer Pricing Guidelines.
 

Transfer Pricing en de Belastingdienst

Uiteraard zullen zowel de Nederlandse Belastingdienst als de lokale in het buitenlandse gevestigde belastingdienst trachten een zo groot mogelijk deel van de behaalde winst bij internationale transacties tussen gelieerde ondernemingen aan het land van vestiging toe te rekenen. Vele landen, waaronder ook Nederland, zijn momenteel bezig om de capaciteit van hun transfer pricing teams fors uit te breiden. De verwachting is dan ook dat in de toekomst veel meer belastingcontroles op dit terrein zullen worden uitgevoerd. Zowel in Nederland als in het buitenland.
 

Bewijslast totstandkoming Transfer Pricing

Voorheen lag de bewijslast (onderbouwing) van het hanteren van “niet zakelijke prijzen” bij de fiscus. De belastingplichtige bepaalde zelf de zakelijke prijs voor bijvoorbeeld de verkoop van een product of dienst aan de zustervennootschap, waarop de fiscus met onderbouwingen diende te komen of de gehanteerde prijzen te hoog of te laag werden bevonden. Doordat de sterkst onderbouwde bewijslast altijd beslissend is in de strijd tussen de belastingplichtige en belastingdienst over het wel of niet hanteren van onderlinge “zakelijke prijzen”, werd in 2002 werd een nieuwe wet geïntroduceerd, waardoor de bewijslast verplaatst kan worden naar de belastingplichtige. De belastingplichtige dient te documenteren en onderbouwen hoe de interne verrekenprijzen tot stand zijn gekomen en waarom die methodiek wordt gebruikt. Wanneer dit niet wordt gedaan, verschuift de bewijslast direct naar de belastingplichtige! Omdat in gerechtelijke procedures veelal de partij verliest op wie de bewijslast rust, is het cruciaal om er voor te zorgen dat de transfer pricing documentatie op orde is en de bewijslast bij de fiscus blijft rusten.
 

Onze Transfer Pricing diensten

Wij verzorgen een verdedigbaar, vastgelegd en onderbouwd standpunt inzake uw interne verrekenprijzen, waarmee de bewijslast in eerste instantie bij de Belastingdienst ligt en eventuele naheffingen en boetes beter voorkomen kunnen worden. Daarnaast optimaliseren wij waar mogelijk de interne verrekenprijzen door het invullen van functies en risico’s van de diverse gelieerde ondernemingen om daarmee de effectieve belastingdruk van de groep omlaag te brengen. Uiteraard dient deze verdeling van de functies en risico’s over de verschillende groeps vennootschappen in lijn te liggen met de daadwerkelijk operationele situatie.
 

Supply chain management

Supply Chain Management is het bepalen en plaatsen van risico’s en functies tussen de vennootschappen. Bijvoorbeeld: waar wordt de inkoop-,sales- of finance department afdeling gevestigd en daarmee de risico’s en functies op fiscaal vriendelijke- en correcte wijze aantoonbaar verdeeld. Nederland kent op gebied van “international Supply Chain Management” naast ons kantoor slechts een zeer beperkt aantal specialisten.
 

Transfer Pricing Documentation Reports

In sommige gevallen kan het documenteren van de interne verrekenprijzen volstaan met een simpele memo, echter afhankelijk van de complexiteit van de totstandkoming van de interne verrekenprijzen kan soms ook een uitgebreid Transfer Pricing Documentation Report benodigd zijn voor het waarborgen van een duidelijke en logische onderbouwing van de gehanteerde interne verrekenprijzen.
 

Methodiek bij het bepalen van interne verrekenprijzen

Bij het bepalen van de Transfer Pricing methodiek licht de focus voornamelijk op de volgende aspecten:

1. Functies van de ondernemingen
2. Risico’s van de ondernemingen
3. Investeringen (assets) van de ondernemingen

Voorbeelden:

1. Functies aan een onderneming toekennen

Door een vennootschap meer functies te laten uitoefenen, zal deze onderneming logischerwijs een groter deel van de winst (en eventueel verlies!) toegerekend krijgen. Een voorbeeld hiervan is dat een verkoopkantoor ook de verantwoordelijkheid krijgt om het voorraadbeheer (en andere logistieke functies die hierbij komen kijken) voor haar rekening te nemen. Afhankelijk van het doel kunnen dus prijzen en winsten worden verhoogd of juist verlaagd door het wel of niet toekennen van functies aan een gelieerde onderneming. Uiteraard dient deze vennootschap wel over de mankracht en know how te beschikken om een dergelijke functie uit te voeren.
 

2. Risico’s van de onderneming

Ook wanneer een onderneming meer risico’s loopt zal een hoger deel van de winst en het verlies aan deze vennootschap kunne worden toebedeeld. Welke vennootschap loopt bijvoorbeeld het voorraadrisico, het debiteurenrisico, het valutarisico etc. Afhankelijk van het doel kunnen dus prijzen en winsten worden verhoogd of juist verlaagd door het wel of niet toekennen van risico’s aan een gelieerde onderneming. Cruciaal is wel dat de desbetreffende vennootschap het aan haar toegekende risico ook kan dragen als het zich voordoet.
 

3. Investeringen (assets) van de onderneming

Wanneer één van de gelieerde ondernemingen een groot beslag legt op het aanwezige kapitaal zal een hogere winst dan wel verlies verdedigbaar zijn.
 

Meer weten over onze werkwijze?

Indien u meer wilt weten over onze werkwijze, klik dan HIER!
 

Advies afspraak

Voor een adviesafspraak over deze of andere onderwerpen op de website,
kunt u contact met ons opnemen via de hier onderstaande knop!

Vrijblijvend contact opnemen voor informatie