BV Besloten Vennootschap Belastingen Fiscaal
 

BV Besloten vennootschap belastingen fiscaal

Op deze BV Besloten vennootschap belastingen fiscaal pagina treft u informatie over de fiscale belastingen, die van toepassing zijn op deze rechtsvorm. Daarnaast vind u tevens informatie over de fiscale wijzigingen en of consequenties die door de nieuwe wetswijziging BV-recht 1 Oktober 2012 van kracht zijn geworden op zowel reeds bestaande als nieuw op te richten BV’s.
 

Vennootschapsbelasting VPB BV

Elk in Nederland gevestigd bedrijf dat winst maakt betaald belasting over deze winst. Bij rechtspersonen zoals de BV besloten vennootschap heet deze winstbelasting vennootschapsbelasting. De afkorting voor vennootschapsbelasting is VPB.
 

Tarieven 2013 Vennootschapsbelasting VPB BV

De hoogte van de vennootschapsbelasting is opgesplitst in twee tarieven te weten:

 • 20% over de eerste € 200.000,- winst
 • 25% over het meerdere gedeelte boven de eerste € 200.000,- winst

 

5% Vennootschapsbelasting Innovatiebox BV

Voor rechtspersonen die zich bezig houden met innovatieve activiteiten is er een speciale tarief box vennootschapsbelasting genaamd de innovatiebox. in dit geval betaald de BV slechts 5% vennootschapsbelasting over de winst in plaats van 20 of 25%. De belastingdienst stelt echter wel als voorwaarde, dat de BV een octrooi heeft of gebruik maakt van de WBSO regeling.
 

Dividendbelasting BV

Wanneer de winst van de BV geheel of gedeeltelijk wordt uitgekeerd, is de BV over het uitgekeerde bedrag dividendbelasting verschuldigd. Deze dividendbelasting bedraagt 15% over het uitgekeerde bedrag. Voorbeeld: wanneer de BV een bedrag van € 100.000,- uitkeert, wordt dit het bruto dividend genoemd. Er wordt dan door de BV € 15.000,- aan de belastingdienst afgedragen (15%) en de aandeelhouder ontvangt dan dus € 85.000,-.
 

Aanmerkelijke belangheffing

Wanneer een aandeelhouder ten minste 5% van het aandelenkapitaal van de BV bezit, is er sprake van aanmerkelijk-belang. De aandeelhouder is inkomstenbelasting verschuldigd over het bruto ontvangen dividend. Over het bruto dividend dient de aandeelhouder een aanmerkelijkbelangheffing van 25% te betalen. Daarop mag de aandeelhouder wel de ingehouden dividendbelasting in mindering brengen. Voorbeeld: de BV keert € 100.000,- bruto dividend uit. De BV draagt daar 15% dividendbelasting over af aan de belastingdienst (€ 15.000,-). De aandeelhouder ontvangt € 85.000,-. De aandeelhouder geeft aan de belastingdienst door € 100.000,- bruto dividend te hebben ontvangen en dient hierover 25% aanmerkelijkbelangheffing te betalen (€ 25.000,-). Hierop wordt de reeds afgedragen 15% dividendbelasting (€ 15.000,-) in mindering gebracht, waarna er nog € 10.000,- (zijnde 10%) aan inkomstenbelasting door de aandeelhouder dient te worden betaald.
 

BTW Bruto Toegevoegde Waarde BV

Over de omzet uit producten en of diensten van de BV dient omzetbelasting betaald te worden. Deze omzetbelasting wordt BTW genoemd en staat voor bruto toegevoegde waarde. De omzet van de BV is de vergoedingen die de BV ontvangt voor geleverde producten en of diensten. De BTW kent voor BTW verplichte producten en of diensten twee tarieven, het laag tarief 6% en het hoog tarief 21%. Ook zijn er branches, welke vrijgesteld zijn van BTW. Hieronder treft u en overzicht van de verschillende BTW tarief indelingen en vrijgestelde branches.
 

Laag BTW tarief 6%

De branches, welke vallen onder laag BTW tarief van 6% zijn:

 • voedingsmiddelen
 • water
 • agrarische goederen
 • geneesmiddelen en hulpmiddelen
 • kunst, verzamelvoorwerpen en antiek (sinds 1 juli 2012)
 • boeken en periodieken
 • gas en minerale olie voor de tuinbouw

 

Hoog BTW tarief 21%

De branches, welke vallen onder het hoog BTW tarief van 21%, zijn alle branches met uitzondering van de hierboven genoemde laag tarief branches en hieronder genoemde BTW vrijgestelde branches.
 

BTW vrijgestelde branches 0% tarief

De branches, welke vallen onder de BTW vrijstelling van 0% zijn:

 • begrafenisondenemers
 • beleggingsgoud
 • collectieve belangenbehartiging
 • componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten
 • financiële diensten en verzekeringen
 • fondsenwervende activiteiten
 • gezondheidszorg
 • jeugd- en jongerenwerk
 • kansspelen
 • kantines
 • kinderopvang
 • levering roerende bedrijfsmiddelen
 • lezingen, excursies en rondleidingen
 • onderwijs
 • onroerende zaken
 • postdiensten
 • radio en televisie
 • sociaal-culturele instellingen
 • sociale samenwerkingsverbanden
 • sportorganisaties en sportclubs

 

Loonbelasting BV

Iedere werknemer van een BV is loonbelasting verschuldigd over het bruto ontvangen loon. Dit wordt ook wel inkomstenbelasting genoemd. Deze loonbelasting wordt door de werkgever afgedragen aan de belastingdienst. De hoogte van de verschuldigde inkomstenbelasting hangt af van de hoogte van het bruto loon en wordt volgens de progressieve belastingschijven 2013 in box 1 als volgt berekend:

Jonger dan AOW-leeftijd

Belastbaar inkomen vantotBelastingtariefTarief premie volksverzekeringenTotaal tarief
€ 0€ 19.6455,85%31,5%37%
€ 19.645€ 33.36310,85%31,5%42%
€ 33.363€ 55.99142%42%
€ 55.99152%52%

Vanaf AOW-leeftijd

Belastbaar inkomen vantotBelastingtariefTarief premie volksverzekeringenTotaal tarief
€ 0€ 19.6455,85%13,25%19,1%
€ 19.645€ 33.36310,85%13,25%24,1%
€ 33.363€ 55.99142%42%
€ 55.99152%52%

Geboren vóór 1 januari 1946

Belastbaar inkomen vantotBelastingtariefTarief premie volksverzekeringenTotaal tarief
€ 0€ 19.6455,85%13,25%19,1%
€ 19.645€ 33.55510,85%13,25%24,1%
€ 33.555€ 55.99142%42%
€ 55.99152%52%

 

Al snel een aanmerkelijk belang

Omdat door het nieuwe BV-recht zowel stemrechtloze als winstrechtloze aandelen uitgegeven kunnen worden, kan dit gevolgen hebben voor de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting. De aanmerkelijkbelangregeling betekend simpelweg: Een natuurlijk persoon die al dan niet samen met zijn partner voor ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal aandeelhouder is van de BV, heeft een aanmerkelijk belang. Alle voordelen die met het aanmerkelijk belang worden behaald, worden tegen 25% belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Hierbij kan worden gedacht aan dividenduitkeringen of opbrengsten bij verkoop van aandelen.
 

Aanmerkelijk belang bij verschillende soorten aandelen

Zoals gezegd kan een BV verschillende soorten aandelen hebben. Deze aandelen worden als soort aangemerkt, wanneer zij op een of andere wijze van elkaar verschillen, waardoor zij niet door elkaar heen leverbaar zijn. Er is dan tevens sprake van aanmerkelijk belang, wanneer een persoon al dan niet samen met zijn partner, ten minste 5% van het geplaatste kapitaal van één soort aandelen bezit. Doordat er in het nieuwe BV-recht verschillende soorten aandelen kunnen worden uitgegeven zoals, aandelen met of zonder stemrecht en of met beperkt stemrecht, kunnen deze aandelen worden beschouwd als aparte soorten aandelen. Doordat er al sneller sprake is van aparte soorten aandelen is er dus ook sneller sprake van aanmerkelijk belang voor de belastingplichtigen die deze aandelen houden.
 

Niet als aparte soort beschouwde aandelen

Aandelen met bijzondere rechten zoals benoemingsrecht of het recht om de naam van de BV te bepalen worden niet als aparte soort beschouwd.
 

Overige mogelijke fiscale gevolgen van aanmerkelijk belang

Wanneer aanmerkelijk belang ontstaat kan dit mogelijk leiden tot meer fiscale gevolgen. Hierbij kunt u denken aan de terbeschikkingstellingsregeling in box 1 of de gebruikelijk-loonregeling, omdat wanneer een persoon arbeid verricht voor een BV waarin deze persoon een aanmerkelijk belang heeft, daar ook een gebruikelijk loon voor in aanmerking dient te nemen. Daarnaast is aanmerkelijk belang tevens bepalend voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet.
 

Terugbetalen van dividend

Wanneer een aanmerkelijkbelanghouder dividend heeft ontvangen terwijl hij wist of redelijkerwijs had kunnen weten, dat de BV hierdoor in problemen zou kunnen komen, kan de aanmerkelijkbelanghouder hiervoor aansprakelijk gesteld worden. In dit geval dient het dividend terugbetaald te worden, vermeerderd met wettelijke rente. Dit zou mogelijk kunnen worden gezien als negatief inkomen uit aanmerkelijk belang, maar hierover is geen zekerheid. Wel is er zeker in dit geval geen teruggaafregeling voor ingehouden en of afgedragen dividendbelasting. De dividendbelasting kan wel worden verrekend als voorbelasting met de door de aandeelhouder verschuldigde belasting.
 

Geruisloze inbreng vraagt extra aandacht

Bij het inbrengen van een eenmanszaak in een BV, kan onder bepaalde voorwaarden gebruik gemaakt worden van een geruisloze doorschuiffaciliteit, zodat er fiscaal nog niet afgerekend
hoeft te worden.
 

Voorwaarde geruisloze doorschuiffaciliteit

Wanneer een ondernemer zijn onderneming inbrengt in de BV tegen uitreiking van aandelenkapitaal, wordt als voorwaarde gesteld, dat de inbrengende ondernemer gerechtigd blijft tot zowel de ingebrachte stille als fiscale reserves, waarvan de gerechtigde waardes niet mogen worden gewijzigd.
 

Extra opletten bij meerdere aandeelhouders

Wanneer de BV waarin de onderneming wordt ingebracht meerdere aandeelhouders heeft is er dus extra aandacht vereist, omdat volgens het nieuwe BV-recht makkelijker gebruik gemaakt kan worden van verschillende soorten aandelen. De tegenprestatie dient bij inbreng altijd passend (adequaat) te zijn en mogen er geen wijzigingen in gerechtigdheid optreden.
 

De vennootschapsbelastingplicht wijzigt niet voor de BV

De BV blijft vennootschapsbelastingplichtig. Wanneer de BV in het buitenland actief is, kan ook in het buitenland vennootschapsbelastingplicht ontstaan. Dit blijft dus ongewijzigd. Verder blijft de BV ook een rechtspersoon met een in een of meerdere aandelen verdeeld kapitaal. Ook blijft een aandeelhouder in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor zaken of handelingen die uit naam van de BV worden verricht.
 

Deelnemingsvrijstelling blijft ongewijzigd

Ook de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting, die ervoor zorgt dat in een deelnemingsverhouding dezelfde winst niet tweemaal wordt belast blijft ongewijzigd. Wanneer een dochteronderneming dus reeds is over de winst is belast, dan wordt de moeder-BV dus niet nogmaals belast met deze vennootschapsbelasting. Er is sprake van een deelneming, wanneer de ene BV voor ten minste 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal van de andere BV aandeelhouder is.
 

Deelnemingsvrijstelling ook voor stemrechtloze en winstrechtloze aandelen

De deelnemingsvrijstelling geld ook voor winstrechtloze en stemrechtloze aandelen,
zolang er maar sprake is van de minimale 5% aandeelhoudersregeling.
 

Strengere voorwaarden fiscale eenheid

Wanneer een moeder-BV een fiscale eenheid vormt met een of meerdere dochter-BV’s,
worden de resultaten van de dochter-BV’s toegerekend aan de moeder-BV.
 

Voordeel fiscale eenheid

Door een fiscale eenheid kan het voordeel ontstaan, dat de verliezen van de ene BV
kunnen worden verrekend met de winsten van de andere BV binnen de fiscale eenheid.
 

Voorwaarden fiscale eenheid

Een belangrijke voorwaarde om een fiscale eenheid te kunnen vormen is, dat de moeder-BV ten minste 95% juridisch en economisch eigendom aan aandelen van het nominaal gestorte kapitaal van de dochter-BV bezit. Hiermee bezit de moeder-BV dan ook minimaal 95% stemrecht in de dochter-BV. In het besluit fiscale eenheid 2003 is deze eis met betrekking tot stemrecht nu dus extra vastgelegd.
 

Wanneer geen fiscale eenheid mogelijk is

Wanneer dus stemrechten en winstrecht over verschillende aandelen zijn verdeeld
en de stemrechten niet toekomen aan de moeder-BV, is er dus geen fiscale eenheid mogelijk.
 

Mogelijkheden voor uw situatie?

Het wel of niet kunnen toepassen van bovengenoemde mogelijkheden is volledig afhankelijk van uw wensen en situatie. Wij adviseren u dan ook contact met ons op te nemen, om te kunnen bepalen of een adviesgesprek voor u zinvol is.

Meer weten over onze werkwijze?

Indien u meer wilt weten over onze werkwijze, klik dan HIER!

Advies afspraak

Voor een adviesafspraak over deze of andere onderwerpen op de website,
kunt u contact met ons opnemen via de hier onderstaande knop!

Vrijblijvend contact opnemen voor informatie